Všeobecné obchodní podmínky

poskytování inzertních služeb na portále Transpen.cz

I. Obecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále „VOP“) upravují provozní podmínky internetového inzertního serveru www.transpen.cz, včetně jeho jazykových mutací www.transpen.sk a www.transpen.eu (dále „server“).

Server slouží ke zveřejnění nabídek a poptávek dopravy a přepravy zboží, inzerce vozidel, náhradních dílů nabídek a poptávek práce v autodopravě, hodnocení uživatelů, informací o firmách, reklamních a jiných sdělení prostřednictvím internetu. Server je veřejně přístupný registrovaným uživatelům, každý může zde umístěná data dále použít a při splnění níže uvedených dalších podmínek může další data na server přidávat.

Uživatelem serveru je každý, kdo zobrazuje nebo jinak používá data na serveru umístěná (dále „uživatel“). Vkládat data na server mohou pouze registrovaní uživatelé. Uživatel souhlasí s použitím tzv. cookies, tedy ukládáním údajů nebo k získávání přístupu k údajům uloženým v koncových zařízeních uživatele, ve smyslu § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/EC o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů.

Provozovatelem serveru je WebDeal s.r.o., se sídlem Lhota nad Moravou 24, 783 32 Náklo, IČO: 29462126, DIČ: 29462126, zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 55453.

II. Registrace

Každý uživatel, který vkládá data na server, musí být řádně registrován. Registrovaným uživatelem může být pouze podnikatel, jemuž udělí souhlas provozovatel serveru na základě žádosti o registraci. Registrovaným uživatelem mohou být pouze podnikatelé, a to jak právnické, tak i fyzické osoby.

Provozovatel je oprávněn svůj souhlas s registrací kdykoliv vzít zpět a registraci zrušit bez udání důvodu. V takovém případě vrátí provozovatel uživateli, jehož registrace byla zrušena, zpět poměrnou část uhrazené odměny za užívání.

Registrací uživatel projevuje souhlas se zpracováním a uchováváním svých osobních údajů a s využitím těchto údajů pro šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů. Tento souhlas uděluje registrovaný uživatel jak provozovateli, tak všem uživatelům serveru. Tento souhlas může být kdykoliv odvolán. Odvoláním tohoto souhlasu se ruší registrace uživatele. Provozovatel zpracovává, shromažďuje a chrání veškeré poskytnuté osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Provozovatel je za tímto účelem řádně zaregistrován u Úřadu na ochranu osobních údajů.

III. Inzerce přeprav

Registrovaný uživatel je oprávněn na server vkládat nabídky a poptávky přepravy zboží, reagovat na ně, hodnotit obchodní případy a ostatní uživatele.

IV. Cena služeb a platební podmínky

Za využití služeb serveru náleží provozovateli odměna dle platného ceníku. Uhrazením odměny vzniká registrovanému uživateli právo na využití služeb serveru.

V. Odpovědnost provozovatele

Provozovatel nenese zodpovědnost za uskutečnění přepravních služeb, k jejichž sjednání došlo prostřednictvím serveru. Provozovatel serveru výslovně nenese odpovědnost za uzavření smlouvy o přepravě mezi uživateli serveru, realizaci přepravy dle smlouvy uzavřené mezi uživateli, dodržení smluvních podmínek ze smluv o přepravě mezi uživateli, úhradu přepravy, ani jiné nároky, škody a újmy vzniklé v souvislosti s přepravou realizovanou na základě inzerce na serveru. Provozovatel nenese odpovědnost za dostupnost služby serveru vlivem technické údržby nebo výpadku.

VI. Práva a povinnosti provozovatele

Provozovatel má právo zobrazovat, měnit a odstraňovat uživateli vložený obsah. Vložená hodnocení uživatelů, a to jak kritická a negativní, tak i pochvalná a pozitivní, může provozovatel zobrazovat bez časového omezení.

Provozovatel je oprávněn zrušit na základě negativního hodnocení registraci uživatele pro porušení závazku z přepravní smlouvy, k jejímuž sjednání bylo využito služeb serveru, a to bez nároku na vrácení odměny za využití služeb serveru nebo její části.

Provozovatel je povinen zajišťovat chod serveru a poskytovat služby, za které bylo zaplaceno. V případě technické poruchy je provozovatel povinen vyvíjet maximální úsilí, aby čas na odstranění poruchy nepřekročil 24 hodin, od okamžiku, kdy se o poruše dozvěděl. V zájmu plynulého provozu serveru je provozovatel povinen provádět údržbu systému zejména v nočních hodinách nebo ve dnech pracovního volna a klidu.

VII. Ochrana serveru

Je zakázáno jakékoliv další šíření obsahu serveru, pořizování kopií a reprodukcí. Citace jsou přípustné pouze na základě písemného souhlasu provozovatele. Jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického řešení serveru, jakož i jeho další použití. Dále jsou zakázány změny dat zadaných provozovatelem nebo jinými uživateli. Nikdo není oprávněn dále použít nebo napodobit technické řešení serveru, jeho vzhled, datovou strukturu a know how do serveru vložené.

Tímto postupem není nijak dotčen nárok provozovatele na fakturaci a úhradu služby ani nárok na náhradu případné škody.

IX. Závěrečná ustanovení

Registrací uživatel přijímá tyto všeobecné obchodní podmínky, které vyjadřují svobodnou, pravou a vážnou vůli smluvních stran, prostou omylu, která je vyjádřena oběma stranám srozumitelně. VOP mohou být provozovatelem kdykoliv změněny a v aktuálním znění jsou dostupné na serveru.

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí výhradně právem České republiky. Příslušným soudem pro řešení sporů je Okresní soud v Olomouci.

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost 1. října 2015.